Czynności

Czynności

Notariusz czuwa nad zabezpieczeniem praw i interesów każdej ze stron czynności notarialnej, a także innych osób, dla których podejmowana czynność może wywoływać skutki prawne oraz jako osoba zaufania publicznego czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa i pewności obrotu.
Mając powyższe na uwadze, przy realizacji zleconych mi przez klientów kancelarii zadań, prezentuję maksimum zaangażowania oraz dokładności, gdyż istotne jest dla mnie by czuli się Państwo bezpiecznie podejmując decyzje wywołujące określone skutki prawne. Jednocześnie szanując czas Państwa i swój, zależy mi na sprawnym dokonywaniu czynności notarialnych w sympatycznej atmosferze.

Aby usprawnić działania przygotowawcze, przed planowaną czynnością proponuję skontaktować się ze mną w celu ustalenia treści oraz formy czynności notarialnej, a także w zakresie wymaganych dokumentów.

Źle wykorzystanego czasu nie można już odzyskać, zapraszam więc do mojej kancelarii.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne, między innymi: umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, działy spadku, testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

5) sporządza poświadczenia, między innymi: podpisu, daty pewnej, za zgodność z okazanym dokumentem;

6) spisuje protokoły;

7) sporządza protesty weksli i czeków;

8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.